Skogen, Helena Adolfsson

Skogen
Olja på duk, 35x50 cm, 2012

©Helena Adolfsson