Utsikt, Helena Adolfsson

Utsikt
Olja på duk, 75x55 cm, 2010

©Helena Adolfsson